Rekrutacja 2022/2023

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH
1.Do szkół dla dorosłych przyjmowane są osoby pełnoletnie.
   W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły               
   osoby, która ukończyła 16 lat.

2. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  przyjmuje się kandydatów, 
   którzy  ukończyli gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, zasadniczą  
   szkołę  zawodową lub branżową szkołę I stopnia.

3.Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia  mogą być przyjęci
   do klasy  drugiej  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

4.Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przeprowadza
   komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora placówki.

5.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,
   w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) w przypadku kandydata  niepełnoletniego – osoba, która ukończyła 16 lat:
     1) wielodzietność rodziny kandydata;
     2) niepełnosprawność kandydata;
     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria wymienione w pkt 1-7   mają jednakową wartość.
b) w przypadku kandydata pełnoletniego :
     1) wielodzietność rodziny kandydata,
     2) niepełnosprawność kandydata,
     3) niepełnosprawność dziecka kandydata,
     4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę ,  
     5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Kryteria wymienione w pkt 1-5 mają jednakową wartość.
6.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
   rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu są jeszcze wolne miejsca, w  
   postępowaniu  rekrutacyjnym uzupełniającym jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

7.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć  w sekretariacie szkoły 
   dokumentację zawierającą:

a)   wniosek o przyjęcie do szkoły- dostępny w sekretariacie szkoły lub do 
      pobrania ze strony internetowej szkoły: www.cku.ckziu25.sosnowiec.pl

b)   świadectwo : 
      - ukończenia gimnazjum lub  ośmioletniej szkoły podstawowej  - kandydaci  do  klasy  
        pierwszej

      - ukończenia  zasadniczej szkoły zawodowej lub  branżowej szkoły I stopnia – kandydaci    
        do klasy drugiej
c)  dwa zdjęcia

8.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
   składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego
   dla dorosłych  podaje  do  publicznej  wiadomości  kurator  oświaty.

 

Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Tabela 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r.

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

 

 

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

 

od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających   spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

 

 

do 10 lipca 2023 r.

 

 

do 1 sierpnia 2023 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkołyponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych  przez  prezydenta okoliczności
wskazanych w oświadczeniach.

 

 

 

do 17 lipca 2023 r.

 

 

do 7 sierpnia 2023 r

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

 

18 lipca 2023 r.

 

 

8 sierpnia 2023 r

 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, (o ile nie zostało one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

 

 

 

od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

 

 

od 8 sierpnia 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

 

 

16 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

 

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty.

 

 

26 lipca 2023 r.

 

 

16 sierpnia 2022 r.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach

 

27 lipca 2023 r.

 

17 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

UWAGA 1. Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe: W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.