Rekrutacja 2016/2017

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2016/2017

Zasady rekrutacji w szkołach dla dorosłych

na rok szkolny 2018/19

 

 

 

Do szkół dla dorosłych przyjmowane są osoby pełnoletnie.
W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły osoby, która ukończyła 16 lat.

 

1. Do Szkoły Podstawowej  dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy  ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej albo szóstą lub siódmą klasę ośmioletniej szkoły podstawowej

 

2.  Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  przyjmuje się     kandydatów, którzy  ukończyligimnazjum ,ośmioletnią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę  zawodową.

 

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy  drugiej  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
proponowane rozszerzenia

Cykl kształcenia

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych realizują w cyklu kształcenia dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia będą wybierane przez słuchaczy zgodnie z ich zainteresowaniami oraz profilem klasy i realizowane od klasy drugiej.

 

klasa 1ALD-  biologia lub geografia,wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

3 lata

 

 

 

 

3.   Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych , 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłychprzeprowadza komisja rekrutacyjna  powołanaprzez dyrektora placówki.

5.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, wpierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagęnastępujące kryteria :

 

a) w przypadku kandydata  niepełnoletniego–osoba, która ukończyła 16 lat:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria wymienione w pkt 1-7   mają jednakową wartość.

b) w przypadku kandydata pełnoletniego :

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 

        opiekę ,   

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Kryteria wymienione w pkt 1-5 mają jednakową wartość.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu są jeszcze wolne miejsca, w postępowaniu  rekrutacyjnym uzupełniającym jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

7.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni   złożyć
w sekretariacie szkoły dokumentację zawierającą:

a)   wniosek o przyjęcie do szkoły- dostępny w sekretariacie szkoły lub do  
        pobrania ze strony internetowej szkoły: www.cku.ckziu25.sosnowiec.pl
  b)   świadectwo :

     - ukończenia  szóstej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej

- ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej

c)  dwa zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

8. Terminy składania dokumentów przez kandydatów na semestr pierwszy do :

  • Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych

od 4 czerwca do 18 czerwca 2018r.

 

9. Terminy rekrutacji:
Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych : 

do5  lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych :

6 lipca 2018r.

 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki :

od 6 do 12 lipca 2018r.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych:

13 lipca 2018r.

 

 

10. Terminy rekrutacji uzupełniającej:
Terminy składania dokumentów :
od 13 lipcado 16 lipca  2018r.

Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych :
9 sierpnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych :

10 sierpnia 2018r.

 

 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki :

od 10 sierpnia do 14 sierpnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych :

16 sierpnia 20