O szkole

Strona główna >> Node >> O szkole

Szkoła realizuje liczne projekty międzynarodowe.

 

W Szwajcarii o zrównoważonym zużyciu wody.     

 

CKZiU- CKU bierze udział w projekcie  programu Grundtvig dotyczącym zrównoważonego zużycia wody. Co kilka miesięcy odbywają się spotkania robocze uczestników, w czasie których omawia się realizację założeń projektu i ich efekty. Kilka dni temu (4-8 grudnia) takie spotkanie odbyło się szwajcarskim Locarno. Oprócz nas, byli uczestnicy z Niemiec, Portugalii, Szwajcarii, Turcji i Włoch.

Okazuje się, iż niewiele osób ma świadomość, że za każdą wyprodukowaną rzeczą kryje się pewna ilość wody zużytej do jej produkcji. Np. wyprodukowanie ryzy papieru kserograficznego wymaga zużycia kilkuset litrów wody. O wiele więcej wody potrzeba do wyhodowania kawy. Projekt między
innymi przewiduje wykorzystanie "kalkulatora wodnego", który wskaże ile wody gdzieś na świecie musi zostać zużyte, abyśmy mogli cieszyć się hamburgerem, butami, czy wiedzą o chrapaku krętorogim.

Gościnni Szwajcarzy pokazali nam sposoby wykorzystania wody, której nie brakuje w ich pięknym, górzystym kraju oraz proces jej oczyszczania po zużyciu w gospodarstwach domowych (ciekawostką jest, że duża oczyszczalnia ścieków zatrudnia tylko jednego chemika, za to dwóch ogrodników).

Próbując zmieniać świat, uczciwe jest aby zaczynać od siebie, dlatego teraz będziemy się zastanawiać na ile możemy obniżyć zużycie wody w naszych instytucjach -jest to jednym z celów projektu. Chodzi tu zwłaszcza o "wodę ukrytą", bo w naszym regionie raczej nie ma istotnych problemów związanych z niedoborem bieżącej wody.

Nawet bogaci w wodę Szwajcarzy mają świadomość konsekwencji wyboru takich czy innych importowanych produktów. Rozpowszechnianie takiej wiedzy jest kolejnym celem projektu.

Planowane są kolejne spotkania robocze dotyczące wymiany doświadczeń, następne wiosną w Portugalii.


Pogłębiają  wiedzę o ekonomii społecznej

 

      W dniach od 4.11. do 08.11. 2013r. nauczyciele CKU wchodzącego w skład CKZiU przy  ul.Kilińskiego w Sosnowcu wzięli udział w  wizycie roboczej na Litwie w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt propaguje zagadnienia ekonomii społecznej oraz prace spółdzielni społecznych w regionie. W projekt zaangażowane są szkoły i organizacje z następujących krajów: Litwa, Chorwacja, Polska i Turcja.

       W pierwszym dniu prac projektowych gospodarze zorganizowali konferencję poświęconą ekonomii społecznej. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego z Wilna. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji burmistrza miasta Rietavas na temat praktycznego zastosowania zagadnień ekonomii społecznej w tworzeniu spółdzielni społecznych oraz efektywnego wykorzystywania dotacji unijnych wspierający rozwój regionu. Reprezentanci poszczególnych krajów przedstawili prezentacje multimedialne oraz omówili problemy ekonomii społecznej i przykłady dobrych praktyk w poszczególnych częściach Europy. Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność wspierania działań ludności lokalnej w tworzeniu spółdzielni socjalnych, integracji społeczności oraz zapobieganiu wykluczeniom społecznym. Po konferencji uczestnicy wzięli udział w koncercie muzyki litewskiej.

       W drugim dniu grupy projektowe odwiedziły spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej oraz przedsiębiorstwa w okolicy Rietavas. Były to: spółdzielnia zajmująca się rękodziełem wytwarzanym przez osoby niepełnosprawne, zakład mleczarski produkujący lokalne sery, stadnina koni prowadząca zajęcia hipoterapii, zakład produkujący ozdoby świąteczne, biżuterię oraz ornamenty z drewna i metalu. Na koniec dnia uczestnicy projektu zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne aby skosztować specjałów kuchni litewskiej.

       W ostatnim dniu pobytu na Litwie uczestnicy pracowali w grupach analizując postępy dotychczasowych prac projektowych, rozliczając zadania poszczególnych krajów, jak również planując szczegóły dotyczące kolejnej wizyty roboczej w Sosnowcu.


 Propagują wiedzę ekonomiczną

 

28.11.2013r CKZiU- CKU zorganizowało XII edycję regionalnego konkursu dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod nazwą „Październik miesiącem oszczędzania-Ekonomiczne potyczki”. Inicjatorka i realizatorką projektu jest Pani Marzena Pasek .

Konkurs jest częścią międzynarodowego projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Integracja umiejętności społeczno-ekonomicznych”, a sponsorem Fundacja PKO Bank Polski. Zorganizowano  II etapy konkursu plastyczno-techniczny oraz matematyczny i wiedzy bankowej dla uczniów szkół specjalnych. Do udziału w konkursie zostało zaproszonych 20 szkół specjalnych z regionu woj.śląskiego, z miast: Jaworzno, Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Chorzów, Rybnik, Gołuchowice, Zawiercie, Gołuchowice.

 Spośród 50 nadesłanych  prac technicznych- wybrano 8, przyznając I, II i III miejsce, biorąc pod uwagę kategorie wiekowe i stopień upośledzenia uczestników oraz 5 wyróżnień w części plastyczno –technicznej. W części matematycznej wzięło udział 20 uczniów z czego uznano 3 miejsca drużynowe oraz 4 wyróżnienia. Uczniowie rozwiązywali zadania z treścią ukierunkowane na logiczne myślenie oraz zastosowania % w życiu codziennym. Rozwiązywali krzyżówkę z pojęciami bankowymi. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki zarówno w części technicznej jak i matematycznej. W tym roku najlepszymi ekonomistami okazali się uczniowie ZSOW w Jaworznie.

Celem konkursu było:

-          Propagowanie wiedzy bankowej,

-          Szerzenie idei oszczędzania,

-          Propagowanie świadomości ekonomicznej,

-          Umiejętność zastosowania % w życiu codziennym,

·         Obliczanie oprocentowania lokat,

·         Obliczanie wielkości oszczędności w danym okresie,

·         Rozumienie pojęć bankowych,

-          Aktywizacja SKO,

-          Rozwijanie sprawności manualnej,

-          Rozwój zainteresowań,

-          Integracja środowisk.

Oprócz laureatów i ich opiekunów uroczystość uświetnił swą obecnością Pan Dyrektor CKZiU w Sosnowcu- Jacek Górski oraz przedstawicielki Banku PKO BP Pani Joanna Małota oraz Pani Sonia Stepaniak.

Słuchacze CKU zadbali aby uczestnikom nie zabrakło pozytywnych wrażeń- oprowadzili gości po szkole, zaproponowali gry i zabawy integrujące środowiska, pomogli w nawiązaniu nowych znajomości.

Nagrodzone prace techniczne są eksponowane na terenie Banku PKO BP SA o/Sosnowiec przy ul.Kilińskiego.


 Wizyta nauczycieli z całej Europy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 było miejscem Wizyty Studyjnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele sześciu krajów europejskich (Francji, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Portugalii i Rumunii), dyrektorzy szkół zawodowych i specjaliści w dziedzinie edukacji.

Zaproponowany temat: "Réussir le passage de l'éducation au monde du travail" (w tłumaczeniu: Skuteczne przejście od edukacji do rynku pracy) dotyczył powiązania systemu kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy. Zastanawialiśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi jak pomóc w szybkiej i skutecznej integracji absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy, ale też jak dostosowywać kierunki kształcenia do wymagań pracodawców. Miłym akcentem inaugurującym i podnoszącym rangę organizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wizyty było spotkanie z władzami miasta - prezydentem Kazimierzem Górskim i wiceprezydent Agnieszką Czechowską-Kopeć, podczas którego jedna z uczestniczek, dr Bernadette Thomas prezentowała ideę Cité des Métiers - paryskiego centrum poradnictwa zawodowego. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem naszych lokalnych władz i chęcią współpracy.
Goście z zagranicy odwiedzili również Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu , w którym zapoznali się z tematem  „Absolwenci a rynek pracy”

Goście odwiedzili  szkoły zawodowe CKZiU przy ul.Kilińskiego oraz CKZiU przy ul.Grota Roweckiego, które prezentowały swoje atuty. Oprócz zwiedzania szkół ( pracowni przedmiotów zawodowych) oraz warsztatów szkolnych , odbywały się w nich liczne konferencje :

1.      „Lokalna reforma szkół zawodowych w Sosnowcu”

2.      „Kształcenie zawodowe w Polsce po reformie 1.09.2012 – współpraca z pracodawcami”

3.      „Pozyskiwanie funduszy unijnych dla osób wchodzących na rynek pracy”

4.      „ Staże zagraniczne – szansą dla uczniów”

5.      „Miejsce i rola szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji krajów uczestniczących w wizycie”,

6.      „Reforma szkolnictwa zawodowego w Polsce. Nabywanie kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ciekawa oferta dla uczniów”

Udało nam się też wpleść kilka atrakcji dla uczestników. Np. zorganizowaliśmy zwiedzanie odrestaurowanego Pałacu Dietla, w którym nadal prowadzone są prace konserwatorskie i praktyki uczniów, firmę Meble-system. Zwiedzaliśmy zabytkową Cerkiew i Katedrę, a nawet został zorganizowany występ Zespołu Ziemi Będzińskiej.

Goście uczestniczyli również w akcji charytatywnej „Wspierak” organizowanej przez drugie nowopowstałe CKZiU przy ul.Grota-Roweckiego 64.

Atmosfera była bardzo przyjazna i ciepła. Ale też merytorycznie wszystko było na najwyższym poziomie. Uczestnicy wyjechali bardzo zadowoleni i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Uczestnicy byli żywo zainteresowani tematyką i zawsze zadawali wiele pytań. Doszło do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących tematu wizyty oraz praktycznych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przyszłości w krajach uczestniczących.


 


CKZiU  w Sosnowcu – organizatorem wizyty studyjnej

W dniach 16-18 października 2013 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 odbędzie się Wizyta studyjna, realizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Co to jest wizyta studyjna?                                                                                                                    

To krótkie spotkanie (3-5 dni) w małych grupkach specjalistów z różnych krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim.

Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Tematem odbywającej się w CKZiU wizyty jest :

„Skuteczne przejście od edukacji do rynku pracy”-

„Réussir le passage de l’éducation au monde du travail”

Dotyczy on powiązania systemu kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy.

W Wizycie uczestniczyć będą przedstawiciele krajów europejskich (Francji, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Portugalii i Rumunii), specjaliści  w dziedzinie edukacji  a językiem oficjalnym spotkania będzie j. francuski.

Powiązanie kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy i jest bardzo istotne w obecnych czasach, gdzie wielu młodych po ukończeniu szkoły nie znajduje pracy. Będziemy wspólnie zastanawiać się jak pomóc w szybkiej integracji absolwentów szkół na rynku pracy i jak dostosować kierunki kształcenia do wymagań  pracodawców.

Uczestnicy wizyty poznają nasze rozwiązania krajowe (reforma systemu kształcenia zawodowego) , działania lokalne (reforma szkół zawodowych, targi pracy, współpraca z urzędami pracy, doradztwo zawodowe , ochrona grup defaworyzowanych), zobaczą jak funkcjonują dobre i atrakcyjne szkoły zawodowe w mieście, spotkają się z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji wspomagających zatrudnienie, osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i zmiany w systemie kształcenia.

 My z kolei poznamy doświadczenia naszych gości i ich sposoby na skuteczną korelację między światem edukacji a rynkiem pracy.


 

 


SPRZĄTANIE ŚWIATA

 20 września 2013

Jak co roku słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w akcji „ Sprzątanie Świata”, której towarzyszyło hasło "Odkrywamy czystą Polskę". Coroczna akcja „Sprzątanie świata” jest zachętą do tego, żeby każdego dnia, każdy z nas pamiętał o naszym środowisku naturalnym. Jak wiemy małymi czynami dbania o środowisko wpływamy na cały ekosystem. Należy pamiętać o codziennych podstawowych i najprostszych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

Tegoroczne hasło ma związek także z ustawą śmieciową. Każdy z nas wytwarza mniejszą lub większą ilość odpadów, ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować.

 


LEONARDO DA VINCI –  WIZYTA ROBOCZA

TURCJA - 12-16 MAJ 2013

Dniach 12-16 maja w Turcji odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu z partnerami  programu Leonardo da Vinci dotyczącego ekonomii społecznej.
Partnerzy z Litwy, Chorwacji i Polski odwiedzili turecką szkołę oraz jej przedstawicieli w miasteczku  Bartin na północy Turcji.

Na pierwszym spotkaniu roboczym gospodarze zaprezentowali w jaki sposób realizują program z ekonomii społecznej w ich szkole oraz kraju. Po prezentacji partnerzy projektu dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat realizacji programu z ekonomii społecznej w ich krajach. Zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów w tureckiej szkole, dotyczącej ekonomii społecznej. Uczniowie wypowiadali się na temat szans i zagrożeń płynących z otoczenia, w którym żyją oraz potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania. Następnie każdy z partnerów krótko omówił wyniki ankiet w swoich instytucjach. Po zakończonej sesji odbyła się wycieczka do malowniczej miejscowości Amasra.

Koordynatorzy każdego z krajów spotkali się z İSA ŞEKER - Dyrektorem Edukacji w Bartin. Dyrektor wyraził swoje zadowolenie z możliwości  goszczenia nas w Bartin oraz życzył miłego pobytu.

Partnerzy z Litwy zaprezentowali jak w ich kraju wspiera się przedsiębiorczość oraz jakie instytucje pomagają małym i średnim przedsiębiorcom rozwijać ich biznes.

Odbyła się prezentacja instytucji Kadınlar Pazarı jako przykład ekonomii społecznej w Turcji.

Braliśmy udział w otwarci nowego Centrum Wystawienniczego w Bartin, gdzie absolwenci kursów zawodowych wystawiali swoje prace. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, instytucji edukacyjnych oraz dyrektorzy szkół zawodowych z całego regionu. Na wystawie była możliwość zakupu ręcznie wyszywanych obrusów, obrazów oraz innych przedmiotów wystroju wnętrz.

Na ostatnim spotkaniu roboczym partnerów, partnerzy zdecydowali o przeprowadzeniu krótkiej ankiety skierowanej do instytucji rządowych z zapytaniem o realizację programu z ekonomii socjalnej. Oglądaliśmy wystawę w szkole gospodarzy, gdzie uczniowie i absolwenci pokazywali swoje prace zgodnie z kierunkiem ich kształcenia.

W miejscowości Safranbolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami  ośrodka kształcenia zawodowego, którzy zaprezentowali swoja instytucję oraz kierunki kształcenia.

http://bartin.meb.gov.tr/www/avrupa-birligi-projesine-ev-sahipligi-yapan-bartin-teknik-ve-endustri-meslek-lisesi-denizcilik-anadolu-meslek-lisesi-ve-yabanci-ortaklari-tarafindan-milli-egitim-mudurumuz-isa-sekere-ziyaret/icerik/259


GRUNDTVIG - PIĄTA WIZYTA ROBOCZA

Turcja 09-14 KWIETNIA 2013

W dniach 09-14 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie w ramach programu Grundtvig „Bleanded learning – nowa jakość w kształceniu dorosłych” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Wspólną pracę rozpoczęło spotkanie z pracownikami Dyrektoriatu Edukacji Narodowej. (Directorate off National Edukation). Następnie odwiedziliśmy GOSB-Gebze Industrial Zone gdzie przedstawiona prezentacja multimedialna przybliżyła nam strefę przemysłową, nie tylko pięknie położonego ale i rozwiniętego przemysłowo tureckiego miasta-Gebze. Następnie podczas dyskusji porównane zostały - sytuacja ekonomiczna , przemysłowa i polityczna Polski i Hiszpanii w odniesieniu do Turcji. Po spotkaniu udaliśmy się z wizytą do szkoły-Gebze Anatolian Hight Scool. Serdeczna  atmosfera towarzysząca temu spotkaniu przyczyniła się do wymiany podstawowych informacji edukacyjnych w miłym nastroju. Dzień zakończył się kilku godzinną pracą nad naszym projektem-Working sesion.

11 kwietnia był dniem przeznaczonym na zapoznanie się z kultura, tradycją i specyfiką życia w Turcji. Podziwialiśmy Istambuł ze szczytu budynku Sapphire, uczestniczyliśmy w prezentacji rozwoju technologii informacyjnej, zwiedziliśmy park miniatur, zachwyceni urokiem Emirgan Park oraz wszechobecnych tulipanów zakończyliśmy kolejny dzień pełni sił do dalszej pracy.

Na kolejnym spotkaniu-working sesion, uczestnicy projektu wymieniali się uwagami dotyczącymi projektu oraz ustalona została data spotkania słuchaczy on-line w formie telekonferencji. Tematem wybranym jest natura. Podczas 15 minutowej wypowiedzi 3 uczniowie z każdego kraju przedstawią faunę i florę charakterystyczną dla swojego regionu.

Został również wyznaczony termin spotkania w Polsce kończący projekt, przypadnie ono na dni 7-12 czerwca 2013. Zaprezentowane zostały wstępne wersje produktów finalnych współpracy.

http://www.demokratgebze.com.tr/milli-egitimden-gosb-ziyareti-140472h.htm


LEONARDO DA VINCI –  WIZYTA ROBOCZA

LITWA - 23-27 MARZEC 2013

Zespoły: chorwacki, turecki, litewski i polski spotkały się na Litwie.

Celem pierwszego spotkania w ramach programu było przygotowanie ankiety z zakresu ekonomii społecznej. Uczestnicy programu mieli okazję odwiedzenia tamtejszej szkoły, posłuchania muzyki litewskiej, jak również skosztowania typowej kuchni naszych sąsiadów.

Bardzo ciekawym zagadnieniem, poruszonym na jednym ze spotkań, były tzw. wioski tematyczne, np: village of birds (wioska ptaków), którą uczestnicy programu odwiedzili osobiście, gdzie przygotowane były specjalne atrakcje takie jak  kosztowanie jaj kurzych pochodzących z fermy, jak również pisanie gęsim piórem.  W ramach 2- letniego projektu na całej Litwie powstało 11 takich wiosek,  pośród których wybrano 3 najciekawsze; wspomniana wcześniej village of birds, village of foot- bridges (wioska mostków) i village of grannies (wzorowana na polskiej tradycji wioska babć,  gdzie starsze  kobiety pielęgnują  obyczaje i tradycje litewskie; szydełkują i robią własnoręcznie wypieki).

Kolejnym etapem w ramach programu będzie spotkanie w  Turcji w maju, celem omówienia implementacji ankiety w szkołach jak i instytucjach pozarządowych zaznajomionych z tematem ekonomii społecznej.


VI Targi Pracy w CKU - 12.03.2013

 

W dniu 12 marca 2013r w godzinach 9:00 - 13:00, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu odbyły się Targi Pracy, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Agencję Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, firmę RENOMA z Będzina oraz MART-PRESS w Sosnowcu przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Imprezą towarzyszącą Targom Pracy była konferencja pt. „Ekonomia społeczna szansą w walce z wykluczeniem społecznym” z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta Sosnowiec oraz reprezentantów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych.

W przedsięwzięciu wzięło udział 26 firm, które oferowały stanowiska pracy dla osób bezrobotnych oraz uczących się, Wojewódzki Urząd Pracy z Katowic, Powiatowe Urzędy Pracy z Sosnowca, Jaworzna, Będzina, Katowic, MBP OHP Katowice oraz Filie z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Sosnowca. Łącznie przedstawiono klientom Targów ok. 1500 ofert pracy stałej i tymczasowej.

Podczas Targów odbyły się liczne szkolenia dla młodzieży z sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, prowadzone przez doradców zawodowych MCIZ z Dąbrowy Górniczej, MCK z Mysłowic-„ Warsztat efektywnego poszukiwania pracy”, doradców zawodowych MCK w Katowicach – „Przedsiębiorczy w gimnazjum”, „Techniki szybkiego czytania, uczenia się i zapamiętywania”, lidera Klubu Pracy z Chorzowa a także doradcę MCK w Czeladzi – „Dokumenty aplikacyjne – tworzenie idealnego obrazu kandydata”. Doradcy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu skierowali do młodzieży propozycję warsztatową - „Europejski rynek pracy” oraz „Planowanie kariery zawodowej”. Pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca zachęcał do kreatywności w trakcie szkolenia „Krok do przedsiębiorczości”. Rzecznik Praw Konsumenta zaznajomił młodzież z zawiłościami praw konsumenta. W sumie zaproponowano 9 tematów warsztatowych dla 20 grup młodzieży.

Jak co roku Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - łącznie odwiedziło je ok. 1600 osób.

 


 

Mikołaj 2012 z CKU do MOPS

13 grudnia 2012

W dniu 13 grudnia 2012 do dzieci ze świetlicy środowiskowej MOPS na ulicy Naftowej w Sosnowcu, zawitał Mikołaj,

którego w bogaty worek prezentów zaopatrzyli nasi słuchacze.

Zbiórka słodyczy i artykułów piśmienniczych, która trwała przez cały listopad, zaowocowała 16 pokaźnymi paczkami,

które wraz z pozostałymi zebranymi darami trafiły do rąk dzieciaków.

Zabawa mikołajkowa poprowadzona przez słuchaczy klasy 2au, 3sg oraz Mikołaja z klasy 1bud na długo pozostanie

 w pamięci małych podopiecznych świetlicy. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie akcji Samorządu Szkolnego,

za otwarte serca, hojne dłonie, wrażliwość na los maluchów, którym los nie szczędzi trosk. Bowiem wiele rzeczy można kupić

 a radość w oczach dziecka jest bezcenna.


LEONARDO DA VINCI – PIERWSZA WIZYTA ROBOCZA

POLSKA - LUBLIN 21-24 LISTOPADA 2012

W dniach 21-24 listopada w Lublinie odbyła się pierwsza wizyta robocza w ramach programu LEONARDO DA VINCI „INTEGRACJA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Dwa tureckie, dwa litewskie, chorwacki i polski zespół odwiedził Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, która była gospodarzem spotkania.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, została zaprezentowana każda instytucja partnerska -zawartości merytorycznej przygotowanych kursów przez partnerów. Uczestnicy wspólnie ustalili, iż stworzą wspólną stronę internetową i od listopada zaczną umieszczać na niej materiały związane z projektem. Partnerzy brali udział w wizytach w Bałtowie - terenie wcześniej zagrożonym degradacją ekonomiczną. Przedstawiono możliwości powstania spółdzielni społecznej oraz jej funkcjonowanie.

Kolejne spotkanie dotyczyło omówienia sposobu realizacji celu projektu, a mianowicie stworzenia umiejętności i kompetencji słuchaczy dotyczących integracji społeczno-ekonomicznej oraz rozwiązywaniu problemów jakie stwarzają warunki ekonomiczne danego kraju czy regionu.

Zespoły potwierdziły wykonanie produktów finalnych współpracy. Wszystkie produkty finalne będą dostępne na wspólnej stronie internetowej. Uczestnicy wstępnie ustalili również terminy kolejnych spotkań:

marzec – Litwa
maj - Turcja


GRUNDTVIG - CZWARTA WIZYTA ROBOCZA

Hiszpania 05-09 LISTOPADA 2012

W dniach 05-09 listopada w Hiszpanii odbyła się czwarta wizyta robocza w ramach programu Grundtvig „Bleanded learning – nowa jakość w kształceniu dorosłych” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Turecki i Polski zespół odwiedził hiszpańską szkołę oraz jej przedstawicieli w miasteczku Aviles na północy Hiszpanii.

Na pierwszym spotkaniu roboczym, została zaprezentowana polska platforma moodle z przygotowanymi kursami językowymi oraz z pozostałych przedmiotów. Wszyscy wymieniali się uwagami dotyczącymi platformy oraz zawartości merytorycznej przygotowanych kursów przez partnerów.

Uczestnicy wspólnie ustalili, iż stworzą wspólną platformę internetową i od listopada zaczną umieszczać na niej kursy on-line przygotowane przez nauczycieli, a polska grupa zaimportuje swoje kursy.

Przedstawiciele CKU brali udział w lekcji j. angielskiego, której tematem była kultura krajów partnerskich. Braliśmy również udział w zajęciach integracyjnych ”Mowa ciała czyli co mówią gesty naszych sąsiadów”.

Kolejne spotkanie dotyczyło spotkań online słuchaczy szkół partnerskich, najbliższe odbędzie się w formie wideo rozmowy 27 listopada na temat sportu.

Następnie został zaplanowany harmonogram działań w ostatnim etapie współpracy.

Potwierdzone zostały terminy i tematy pierwszych spotkań słuchaczy on-line.

  • pierwsze spotkanie odbędzie się 27 listopada, tematem spotkania będzie sport,
  • drugie spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2013 roku, tematem spotkania będzie tradycja,
  • trzecie spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2013 roku, tematem będzie natura.

Zespoły potwierdziły wykonanie produktów finalnych współpracy. Turecki zespół zaproponował przygotowanie płyty DVD na temat każdego z uczestników, hiszpański zespół zaproponował przygotowanie e-book’a, w której znajdą się najciekawsze historie napisane przez uczniów z Turcji, Hiszpanii i Polski dotyczące ich edukacji. Polski zespół zgłosił opracowanie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz zebranie ich opinii na temat udziału w Blended learningu.

Wszystkie produkty finalne będą dostępne na wspólnej stronie internetowej.

Uczestnicy wstępnie ustaliły również terminy kolejnych spotkań:

  • 11-14 marca – Turcja
  • 3-6 czerwca - Polska