Rekrutacja 2016/2017

Zasady rekrutacji w szkołach dla dorosłych
na rok szkolny 2017/18

 

 

 

Do szkół dla dorosłych przyjmowane są osoby pełnoletnie.
W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły osoby, która ukończyła 16 lat

 

1. Do Szkoły Podstawowej  dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy  ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej  albo szóstą lub siódmą klasę ośmioletniej szkoły podstawowej

 

2.  Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  przyjmuje się     kandydatów, którzy  ukończyli gimnazjum , ośmioletnią szkołę     podstawową lub zasadniczą szkołę  zawodową.

     Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą być przyjęci do klasy  drugiej  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
proponowane rozszerzenia

Cykl kształcenia

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych realizują w cyklu kształcenia dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym. Rozszerzenia będą wybierane przez słuchaczy zgodnie  z ich zainteresowaniami oraz profilem klasy i realizowane od klasy drugiej.

  • klasa 1ALD -  biologia lub geografia
                            wiedza o społeczeństwie

 

3 lata

 

 

 

3.  Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych  przyjmuje się kandydatów, którzy  posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

Lp.

Zawód

Kwalifikacje

Cykl kształcenia

1.

Technik
 bezpieczeństwa

i higieny pracy

Z.13 Zarządzanie   bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

3 semestry

2.

Technik

administracji

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

 

4 semestry

3.

Opiekunka

środowiskowa

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych

 

2 semestry

4.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Z.6 Świadczenie usług opiekuńczo-

wspierających osobie podopiecznej

 

4 semestry

5.

Technik geodeta

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych
 i  wysokościowych oraz  opracowywanie wyników pomiarów

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36 Wykonywanie  prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

 

 

4 semestry

6.

Technik eksploatacji portów i terminali

A.33 Obsługa podróżnych w portach
i terminalach

A.34Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

 

4 semestry

7.

Technik drogownictwa

B.2Wykonywanie robót drogowych

B.32 Organizacja robót związana
z budową i utrzymaniem dróg  i obiektów mostowych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

 

 

4 semestry

8.

Florysta

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

2 semestry

 

9.

Technik informatyk

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

4 semestry

 

 

4.   Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych , 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  oraz Szkoły Policealnej
dla  Dorosłych przeprowadza komisja rekrutacyjna   powołana 
przez dyrektora placówki.

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc     w szkole,  na  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane  pod uwagę łącznie:

a) w przypadku kandydata  niepełnoletniego –osoba, która ukończyła 16 lat:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
      Kryteria wymienione w pkt 1-7   mają jednakową wartość.

b) w przypadku kandydata pełnoletniego

    1) wielodzietność rodziny kandydata,

    2) niepełnosprawność kandydata,

    3) niepełnosprawność dziecka kandydata,

    4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje

        opiekę,

    5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 Kryteria wymienione w pkt 1-5  mają jednakową wartość.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu są jeszcze wolne miejsca, w postępowaniu  rekrutacyjnym uzupełniającym jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni   złożyć
 w sekretariacie szkoły dokumentację zawierającą:     

  a)   wniosek o przyjęcie do szkoły / dostępny w sekretariacie szkoły lub do  
        pobrania ze strony internetowej szkoły: www.cku.ckziu25.sosnowiec.pl
  b)   świadectwo :

  •  ukończenia  szóstej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej
  • ukończenia gimnazjum , ośmioletniej szkoły  podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej- dotyczy kandydatów  do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  • ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie -  dotyczy  kandydatów do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

  c)   jedno zdjęcie

 

 

8. Terminy składania dokumentów  przez kandydatów na semestr pierwszy :

  • Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych    

5 czerwca – 19 czerwca 2017 r.

  • Szkoły Policealnej dla Dorosłych

    19 maja -  19 czerwca 2017 r.

9.   Terminy rekrutacji:
Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych : 

                       7  lipca 2017r.

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki

od 7 do 13 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

do 14 lipca 2017r.

10. Terminu rekrutacji uzupełniającej
Terminu składania dokumentów :
                                      od 14 lipca     do 18 lipca  2017r.

Ogłoszenie  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych : 
                       11 sierpnia 2017 r.

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki

 do 16 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17 sierpnia 2017r.